صراحی های چهارگوش مثل بقیه صراحی ها دارای اندازه پیش فرض است. ۱۲*۱۲*۷۰ و همچنین ۱۵*۱۵*۷۰

در تصاویر نمونه های چهار گوش موجود را می بینید . درصورت نیاز به اندازه های دیگر می توانید سفارش دهید.