روشویی کابینتی ، در واقع فقط یک عدد صفحه روشویی و یک عدد کاسه روشویی می باشد.