روشویی سنگی یکی از کارهای خاص برای سلیقه های خاص . نمونه های زیر بخشی از کارهای ما می باشد.