پایه ستون های سنگی که غالبا ساده هستند و بیشتر طرح های سنگین در سرستون بکار میرود