ستون سنگی گرد که کاربری برای نما و همچنین داخل ساختمان در قسمت پذیرایی های بزرگ دارد .