ستون های سنگی چهارگوش

که عمدتا بصورت قوطی هستند به این معنی که شمش در این کارها بکار نرفته است

هزینه ساخت این ستون ها بمراتب خیلی پایینتر از ستون های گرد می باشد.