ابزار های طولی موجود که برای ساختمان هایی با نماهای پرحجم که به آن رومی گفته میشود بکار میرود.

برخی از نمونه های موجود قابلیت استفاده بعنوان قرنیز دور اتاق ها و همچنین بعنوان نوار و قزنیز بر روی کاشی های سرویس بهداشتی نیز قابلیت استفاده فراوان دارد.