نمای رومی

نمای یک ساختمان شاید بعنوان اصلی ترین قسمت یک ساختمان از نظر زیبایی محسوب شود.
بهمین منظور در کلان شهرهایی نظیر تهران بخصوص مناطق شمالی
آن از نمای سنگی در سبک رومی به وفور یافت میشود .

Read More