صراحی چهارگوش

صراحی یا همان نرده های سنگی با قابلیت نصب بر روی سنگ های درپوش و سنگ پله و… برای نصب صراحی حتما باید توجه داشته باشید که درون آنها میل گرد استفاده کنید تا محکم سر جای خود نصب گردد .