روشویی کابینتی

در این مدل روشویی ها که از لحاظ قیمت بصرفه بوده فقط یک عدد صفحه در مقیاس مد نظر مشتری بهمراه یک عدد کاسه روشویی تحویل مشتری میگردد. و تهیه کابینت بعده خود مشتری میباشد.